Helsinki Athletics Cheerleaders HAC Ry

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Hyväksytty 18.11.2020

NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS

1 § Yhdistyksen nimi on Helsinki Athletics Cheerleaders HAC ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä lyhennystä HAC.

2 § HAC:n tarkoitus on edistää cheerleading-urheiluharrastusta sekä sen edistämistä ja kehittämistä kilpailu-, nuoriso- ja kuntoliikuntatoimintana. Yhdistyksen toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot.

3 § Tarkoitusta toteuttaakseen HAC
1. tarjoaa jäsenistölleen cheerleading kilpailutoimintaa
2. tarjoaa jäsenistölleen cheerleading harrastustoimintaa,
3. tarjoaa cheerleading toimintaa kurssimuotoisesti myös seuran ulkopuolisille
4. järjestää cheerleading -koulutusta yhdistyksen valmentajille ja vapaaehtoistyöntekijöille
5. järjestää kilpailuja, näytöksiä sekä huvi- ja tiedotustilaisuuksia
6. toimii yhteistyössä muiden suomalaisten ja ulkomaalaisten liikuntayhdistysten sekä kattojärjestöjen kanssa
7. seuraa lajin kansallista ja kansainvälistä kehitystä

4 § Toimintansa tukemiseksi HAC voi voittoa tavoittelematta
1. valmistaa, hankkia ja myydä liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita
2. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
3. toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan maksullisia huvitilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä
4. harjoittaa julkaisu-, kustannus- ja monistustoimintaa
HAC voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

5 § HAC:n kokous päättää liittymisestä muihin yhdistyksiin tai liittoihin ja niistä eroamisesta. Muiden yhdistysten tai liittojen, joiden jäsen HAC on, kokouksiin lähtevät edustajat valitsee HAC:n hallitus.

JÄSENYYS

6§ HAC:n jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, toimijajäseniä, kannattajajäseniä, kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtajia.

HAC:n varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on maksanut jäsenmaksun. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet heidän täytettyään liittymis- ja jäsenmaksuvelvollisuutensa. Liittymis- ja jäsenmaksun päättää HAC:n syyskokous vuodeksi kerrallaan.

Toimijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka toimii seurassa valmentajana, joukkueenjohtajana tai työryhmän vetäjänä. Toimijajäsen on vapautettu jäsenmaksuvelvollisuudesta.

Kannattajajäseniä voivat olla kaikki yksityiset henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka haluavat parantaa HAC:n toimintamahdollisuuksia. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta HAC:n kokouksissa. Kannattajajäsenten jäsenmaksuista päättää HAC:n syyskokous vuodeksi kerrallaan.

HAC:n kokous voi HAC:n hallituksen esityksestä nimittää kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi henkilöitä, jotka ovat toiminnallaan erityisessä määrin edistäneet HAC:n tarkoituksen toteuttamista.

Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja on vapautettu jäsenmaksuvelvollisuudesta.

HAC:n hallitus voi vapauttaa jäsenmaksuvelvoitteesta henkilön, jonka se katsoo tuottaneen HAC:lle huomattavaa urheilullista saavutusta tai hyötyä.

Kurssimuotoiseen toimintaa osallistuessa ei osallistujalta vaadita seuran jäsenyyttä.

7§ Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle. Eroamisen katsotaan astuvan voimaan kaudesta riippuen kesäkuun viimeinen päivä tai joulukuun viimeinen päivä. HAC:n hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä ei ole maksanut jäsenmaksuaan neljän kuukauden kuluessa ao. jäsenmaksun eräpäivästä.

JÄSENEN SITOUMUKSET, KURINPITOTOIMET JA EROTTAMINEN

8§ Jäsenen katsotaan liittyessään yhdistykseen sitoutuneen noudattamaan:
1. näitä sääntöjä
2. HAC:n johtoelinten ja valmentajien määräyksiä
3. suorittamaan säännöissä määrätyn jäsenmaksun sekä eroamistapauksessa suorittamaan erääntyneen jäsenmaksun.
4. vastaamaan muista HAC:n näiden sääntöjen mukaan asettamista velvoitteista
5. periaatetta olla aiheuttamatta tahallisesti tai tahattomasti häiriötä tai vahinkoa HAC:n toiminnassa
6. kilpailu- ja antidopingsäännöstöä

Jäsentä, joka tuottaa huomattavaa haittaa HAC:lle tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita, voi HAC:n hallitus rankaista. Asianomaiselle on annettava tilaisuus tilanteen korjaamiseen tai selityksen antamiseen kuukauden kuluessa. Rankaisu voidaan toteuttaa:
– kirjallisella tai julkisella muistutuksella tai varoituksella
– harjoituksista sulkemalla
– kiellolla edustaa yhdistystä määräajaksi tai kokonaan
– yhdistyksestä erottamisella määräajaksi tai kokonaan

Rangaistu voi yhden kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan jättää asian HAC:n kokouksen päätettäväksi jättämällä em. ajassa kirjallisen valituskirjelmän HAC:n hallitukselle ja vaatimalla asian esille ottoa HAC:n seuraavassa kokouksessa.

9§ HAC:n jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä, kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöä.

HAC:n velvollisuutena on huolehtia, että sen jäsenet noudattavat toiminnassaan liittojen, joiden jäsen HAC on, sääntöjä ja tarkoitusta. HAC luovuttaa ylimmän kilpailutoimintaa koskevan valvonta- ja kurinpitovallan jäseniinsä nähden näille liitoille.

Dopingrikkomukset ja antidopingsäännöstöön sitoutuneelle henkilölle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

10§ HAC:n kokoukset kutsuu koolle HAC:n hallitus. Syys- ja kevätkokousten kokouskutsut on annettava tiedoksi HAC:n nettisivuilla viimeistään 21 päivää ennen kokousta. HAC:n syyskokous pidetään vuosittain syys – marraskuussa ja kevätkokous vuosittain maalis – toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun HAC:n kokous niin päättää tai kun HAC:n hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) HAC:n äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on kutsuttava koolle viimeistään kahden kuukauden kuluttua vaatimuksen esittämisestä samalla tavalla ja samassa ajassa kuin syys- ja kevätkokous.

HAC:n jäsen voi edustautua kokouksessa toiselle jäsenelle annetulla valtakirjalla. Yhdellä henkilöllä saa olla korkeintaan yksi valtakirja kokouksessa. Alle 15-vuotiasta voi edustaa HACn kokouksessa hänen huoltajansa valtakirjalla. Mikäli huoltaja ei ole jäsen, on hänellä kokouksessa ainoastaan puheoikeus. HAC:n kunniapuheenjohtajilla, kunniajäsenillä ja kannattajajäsenillä on kokouksissa vain puheoikeus.

HAC:n kokouksissa päätökseen vaaditaan yksinkertainen ääntenenemmistö. Äänten mennessä tasan vaaleissa päätös arvotaan. Muissa tapauksissa päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle
– päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta seuraavaksi tilikaudeksi
– päätetään hallituksen puheenjohtajalle ja hallitukselle maksettavista palkkioista
– valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen tilikausi
– valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien jäsenten tilalle
– valitaan seuraavalle tilikaudelle hallitukseen varajäsenet
– valitaan yksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastajaa seuraavalle tilikaudelle
– käsitellään muut esityslistalle merkityt asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta
– vahvistetaan HAC:n tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
– käsitellään muut esityslistalle merkityt asiat.

Jäsenen kirjallisesta vaatimuksesta on syys- ja kevätkokousten esityslistalle merkittävä asia, jonka jäsen haluaa saada HAC:n kokouksen käsittelyyn, edellyttäen, että tämä esitys on jätetty HAC:n hallitukselle viimeistään 28 vuorokautta ennen kokousta.

HALLITUS

11§ HAC:n asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kevätkokouksessa valittu puheenjohtaja ja lisäksi vähintään neljä sekä enintään kahdeksan muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi tilikautta siten, että puolet hallituksen jäsenistä on kerrallaan erovuorossa. Kevätkokouksessa voidaan valita tiliakudeksi kerrallaan 1-3 varajäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Näiden toimihenkilöiden ei välttämättä tarvitse olla hallituksen jäseniä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna, ovat läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

12§ HAC:n nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla yksin tai hallituksen keskuudestaan valitsemalla kahdella jäsenellä yhdessä. Hallitus voi määrätä henkilökohtaisen nimenkirjoitusoikeuden toiminnanjohtajalle tai muulle työntekijälle. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

TILIT JA NIIDEN TARKASTUS

13§ HAC:n tilikausi on 1.8.-31.7.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään 21 päivää ennen HAC:n syyskokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen tilintarkastuslausuntonsa HAC:n hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen syyskokousta. HAC:n tilintarkastajien toimikausi on tilikausi.

Kevätkokous valitsee HAC:lle yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

14§ HAC:n kokous päättää vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä HAC:n sääntöjen muuttamisesta ja HAC:n purkamisesta. Kokouskutsussa on mainittava HAC:n sääntöjen muuttamisesta tai HAC:n purkamisesta.

HAC:n purkautuessa käytetään HAC:n varat HAC:n tarkoituksen edistämiseen. Purkautumisesta päättävä kokous määrää varojenkäytön tavan. HAC:n tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.